STANOVY

Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha

Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha vznikla jako občanské sdružení přijetím stanov ze dne 20. září 2005, ve znění změny Stanov Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha ze dne 14. března 2006, změny Stanov Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha ze dne 17. prosince 2009. Tyto stanovy jsou přijímány na základě ustanovení § 214 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen OZ) ve vazbě na ustanovení § 3045 OZ.

Členská schůze Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha na svém zasedání konaném dne 6. března 2014 přijímá stanovy spolku v následujícím znění:

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1.  Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha (dále jen RAPSS) je otevřeným a zájmovým dobrovolným spolkem založeným podle § 214 OZ. Spolek sdružuje fyzické a právnické osoby, vykonávající činnosti poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají zájem se aktivně podílet na uplatňování, prohlubování a dalším rozvíjení sociálních, ošetřovatelských a pečovatelských služeb pro vybrané skupiny obyvatel vymezené zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (dále jen cíloví uživatelé).

2.  RAPSS vznikla schválením stanov zakládajícími členy na ustavujícím shromáždění dne 20. září 2005, a v souladu s ustanovením § 3045 OZ, se sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, považují za spolky, které jsou považovány za korporace dle ustanovení § 210 a násl. OZ.

Čl. II.
Název, sídlo a doba trvání

1.    Spolek přijal název: Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha.

2. Sídlo spolku je: Dlouhá 23, 110 00 Praha 1.

3. Identifikační číslo: 270 04 350.

4. Spolek RAPSS je založen na dobu neurčitou.

Čl. III.
Poslání a základní úkoly

1.    Cílem spolku je hájit společné zájmy a práva svých členů ve prospěch racionálního rozvoje a fungování sociálních služeb pro cílové uživatele. Za tím účelem vytváří podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy spolku.

2.    Hlavními činnostmi spolku jsou přitom podpora a pomoc při řešení různých forem sociální situace občanů a jejich schopnosti k vlastní soběstačnosti, a to s využitím všech dostupných aktivit působení, jakými jsou:

-    vzdělávací akce (odborné přednášky a semináře pro členy spolku směrované k prohlubování a zvyšování praktických znalostí a dovedností v sociální, ošetřovatelské a pečovatelské službě a k projevům etického chování vůči klientům i ve vzájemném vztahu),
-    diskusní setkávání s občanskou veřejností za účelem seznamování s posláním spolku, možností jeho součinnosti, získávání schopností k praktické dovednosti v péči o blízkou postiženou osobu v domácím prostředí,
-    prezentace pozitivních výsledků a zkušeností z činnosti RAPSS v mediálních prostředcích oblastního i celorepublikového rozsahu s možností jejich uplatnění i ve státech Evropské unie,
-    spolupráce s jinými občanskými spolky, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty s věcnou orientací své činnosti na sociálně slabé či ohrožené skupiny obyvatel a na občany v jiných obtížných životních situacích, směřující k ochraně a zlepšování podmínek a úrovně jejich života a životního prostředí,
-    výměnná společenská setkání na tuzemské i mezinárodní úrovni.
3.    Svých cílů spolek dosahuje zejména:
-    koordinací činností členů spolku; zejména se jedná o vytváření právního prostředí pro fungování sociálních služeb, spoluprací při vypracovávání společných stanovisek a názorů k příslušným legislativním úpravám,
-    spoluprací s veřejnými orgány a institucemi a dle potřeby i s jinými subjekty,
-    spoluprací se zahraničními organizacemi obdobného zaměření,
-    členstvím v jiných organizacích.
4. Členství ve spolku se váže na člena spolku, nikoliv na jeho právního nástupce.

Čl. IV.
Orgány spolku

1.    Orgány spolku jsou:

b)    členská schůze,
c)    výbor,
a)    kontrolní komise.

Čl. V.
Pravomoc a působnost orgánů spolku

A.    ČLENSKÁ SCHŮZE

1.    Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pozvánka na zasedání členské schůze musí obsahovat místo, čas a program jednání členské schůze. Pozvánka je každému z členů zaslána písemně. Náhradní zasedání členské schůze, je svoláváno v souladu s ustanovením § 257 OZ.  Není-li členská schůze usnášeníschopná, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Program náhradní členské schůze je shodný s programem neusnášeníschopné schůze a usnesení může přijmout libovolný počet členů.

2. Členská schůze rozhoduje usnesením, které je schváleno, vysloví-li s jeho obsahem souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.

3.    Do rozhodovací pravomoci členské schůze náleží zejména:

a)    schvalování stanov a jejich změn,
b)    schvalování zpráv o činnosti spolku, jeho výboru a kontrolní komise za uplynulé období a výsledek hospodaření spolku,
c)    volba a odvolání členů výboru a kontrolní komise,
d)    rozhodnutí o odvolání proti nepřijetí uchazeče za člena spolku a právo zrušit rozhodnutí výboru o přijetí uchazeče za člena spolku,
e)    rozhoduje o výši členských příspěvků a způsobu jejich placení,
f)    rozhoduje o uzavření dohod o spolupráci s jinými občanskými spolky nebo subjekty v tuzemsku i v zahraniční,
g)    rozhoduje o odvolání proti nepřijetí za člena spolku nebo proti vyloučení za člena spolku,
h)    rozhoduje o zrušení nebo o fúzi či rozdělení spolku (viz podrobněji čl. IX. Stanov).
4. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát (1x) do roka, nejpozději do tří (3) měsíců od posledního dne účetního období každého kalendářního roku. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů spolku nebo kontrolní komise, je výbor povinen ve lhůtě do třiceti (30) dnů svolat mimořádnou členskou schůzi. O průběhu členské schůze se pořizuje písemný zápis, a to nejpozději do třiceti dnů od jejího konání.

5. Členskou schůzi svolává výbor spolku písemnou pozvánkou s uvedením místa, času a programu schůze, nejméně 15 dnů před jejím konáním.

6. Účast na členské schůzi je umožněna libovolnému počtu zaměstnanců člena spolku. Každý člen spolku má při hlasování na členské schůzi podle těchto stanov pouze jeden hlas. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku dle ustanovení § 252, odst. 1 OZ.

B.    VÝBOR

1. Výbor spolku je výkonným orgánem RAPSS v období mezi členskými schůzemi. Jedná se o orgán kolektivní, který má 5 členů. Členy volí a odvolává členská schůze. Funkce si volí členové výboru.

2.    Výbor má tyto pravomoci:

a)    rozhoduje o všech běžných věcech, zejména v oblasti hospodářské, odborné, metodické a společenské činnosti,
b)    rozhoduje o přijímání nových členů,
c)    rozhoduje o zrušení členství pro nezaplacení členského příspěvku,
d)    projednává zprávy a návrhy předložené kontrolní komisí a zaujímá k nim stanoviska spolu s přijetím potřebných opatření,
e)    odpovídá za řádnou evidenci členů spolku,
f)    zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Náležitosti stanoví § 254, odst. 2 OZ.
g)    může jako své iniciativní a poradní orgány zřizovat další poradní orgány (např. komise) a jmenovat a odvolávat jejich členy. Tyto poradní orgány předkládají výsledky své práce (stanoviska, závěry) pouze výboru.
h)    dále rozhoduje ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům.
3. Výbor je volen na období tří (3) let na členské schůzi spolku. Členy výboru mohou být jen bezúhonné osoby.

4. Výbor ze svých členů volí předsedu a místopředsedu.

5. Výbor je schopný usnášení, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a rozhoduje prostou většinou hlasů všech jeho členů.

6.  V čele výboru je předseda, který jedná za spolek navenek. V nepřítomnosti předsedy ho zastupuje místopředseda. Podpisování listin provádí předseda a jeden člen výboru, v nepřítomnosti předsedy podpisuje místopředseda a jeden člen výboru.

7. Výbor spolku se ve své činnosti řídí těmito stanovami, platným právním řádem a usneseními členských schůzí spolku.

8.  Výbor uskutečňuje usnesení členské schůze, rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do rozhodovací působnosti členské schůze, vyřizuje průběžné záležitosti spolku a poskytuje informace členům spolku.

C. KONTROLNÍ KOMISE

1.    Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spolku, zejména plnění usnesení členských schůzí a hospodaření spolku. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi, které předkládá zprávy o kontrolních výsledcích hospodaření a zjištěných nedostatcích spolu s návrhem způsobu nápravy.

3.    Členové kontrolní komise jsou voleni na období tří (3) let na členské schůzi spolku. Kontrolní komise je nejméně tříčlenná, konkrétní počet jejích členů stanoví členská schůze.

4.    Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který (popřípadě jiný člen určený kontrolní komisí) je oprávněn účastnit se schůzí výboru s hlasem poradním.

4. Členství v kontrolní komisi spolku je neslučitelné s členstvím ve výboru a v pomocných orgánech volených či ustanovených členskou schůzí.

5. Ve své činnosti se komise řídí stanovami spolku a usneseními členské schůze.

Čl. VI.
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát právnická i fyzická osoba, která sleduje obdobné cíle jako RAPSS.

2. O přijetí člena rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky. Proti nepřijetí žadatele členem spolku se lze písemně odvolat do 30 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení negativního rozhodnutí; o odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze spolku.

3. Podmínkou pro vznik členství je úhrada členského příspěvku za běžný rok.

4.    Členství v RAPSS končí:

a)    písemným prohlášením člena o jeho vystoupení ze spolku,
b)    pro nezaplacení členského příspěvku za běžný rok ve lhůtě splatnosti do 31.3. příslušného kalendářního roku,
c)    vyloučením člena pro opakované porušení stanov spolku,
d)    úmrtím člena spolku,
e)    zánikem spolku jako právnické osoby,
f)    tomu, jehož členství zaniklo, se zaplacené členské příspěvky a jiné poplatky nevrací, pokud výbor nerozhodne jinak.
5. O vyloučení člena rozhoduje výbor spolku; proti jeho rozhodnutí má člen právo se odvolat do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o vyloučení prostřednictvím výboru spolku k členské schůzi. Řádně a včas podané odvolání má odkladný účinek a rozhodne o něm členská schůze tak, že je potvrdí nebo zruší.

6. O zrušení členství pro nezaplacení členského příspěvku rozhoduje výbor spolku.

7. Je-li členem právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí písemně jiného zástupce.

Čl. VII.
Práva a povinnosti členů spolku

1.    Člen spolku má právo:

b)    volit a být volen do orgánů RAPSS,
c)    podílet se na všech činnostech RAPSS,
d)    podávat návrhy a být informován o činnosti a hospodaření RAPSS a jejích orgánů,
e)    používat prostředky a další majetek RAPSS hospodárně,
f)    je-li členem spolku právnická osoba, má obdobné právo volit a být volen.
2.    Člen spolku má povinnost:

a)    hájit zájmy spolku
b)    řádně vykonávat svěřenou funkci a úkoly,
c)    dodržovat tyto stanovy RAPSS,
d)    účastnit se na činnosti spolku,
e)    jednat eticky,
f)    řádně a včas platit členské příspěvky,
g)    nakládat s majetkem spolku hospodárně, dbát o jeho ochranu, starat se o jeho běžnou údržbu, obnovu a rozšiřování a užívat jej výhradně jen ke stanoveným účelům.

Čl. VIII.
Hospodaření spolku

1.    RAPSS hospodaří podle vlastního rozpočtu, jehož příjmovou část tvoří příspěvky, dotace, dary a výnosy z doplňkové činnosti. Z těchto zdrojů příjmu jsou hrazeny náklady spojené s činností spolku.

2.    Při svém hospodaření se spolek řídí platnou úpravou právních předpisů a těmito stanovami.

3.    Spolek může vlastnit majetek, se kterým hospodaří podle svého rozpočtu.

4.    Spolek vede účetnictví podle platných účetních předpisů.

5.    Rozpočet a závěrku schvaluje členská schůze.

6. Členové spolku RAPSS neodpovídají za závazky spolku.

Čl. IX.
Zrušení, fúze a rozdělení spolku

1. Zrušení spolku nastává v souladu s ustanovením § 268 a násl. OZ.

2. Členská schůze může rozhodnout o:
a)    fúzi spolků dle ustanovení § 274 OZ,
b)    rozdělení spolku dle ustanovení § 288 OZ.

3.    O zrušení spolku s likvidací rozhoduje soud na základě návrhu osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo z důvodů uvedených v § 268 OZ.

4. Zúčastněné spolky uzavírají smlouvu o fúzi jako smlouvu o sdružení spolků, nebo jako smlouvu o splynutí spolků. Zasedání členské schůze, kterému bude návrh smlouvy o fúzi předložen ke schválení, musí ten, kdo je svolává, ohlásit nejméně 30 dnů před jeho konáním. V této lhůtě musí být zpřístupněn všem členům:
a) návrh smlouvy o fúzi
b) stanovy nástupnického spolku
c) výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší šesti měsíců
d) zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze, je-li její vyhotovení nutné

4.1. Zúčastněné spolky zveřejní nejméně 30 dnů před zasedáním členské schůze společné oznámení, v němž uvedou, jakých spolků se fúze týká a jaký spolek se stane nástupnickým spolkem.  Není-li spolek příjemcem plnění z veřejného rozpočtu, má-li zanedbatelný počet věřitelů a je-li celková výše dluhů zanedbatelná, postačí, pokud doručí oznámení známým věřitelům.

5. Při rozdělení spolku uzavírají zúčastněné spolky smlouvu o rozdělení.  Smlouva o rozdělení obsahuje alespoň:
a) údaje o názvu, sídlem identifikující údaj zúčastněných spolků s uvedením, který spolek je zanikající, a které jsou nástupnické,
b) určení, jaký majetek a dluhy zanikajícího spolku přejímají nástupnické spolky,
c) určení, kteří zaměstnanci zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci jednotlivých nástupnických spolků,
d) rozhodný den.

5.1. Dochází-li v důsledku rozdělení též ke změně stanov, obsahuje smlouva též dohodu o této změně.

5.1. Při rozdělení se založením nových spolků se vyhotoví projekt rozdělení.

6. Bližší práva a povinnosti jsou upraveny OZ.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

V souladu s ustanovením § 3045 OZ se sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, považují za spolky. V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, se spolky zapisují do spolkového rejstříku.

Čl. XI.
Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.

*****

Změna Stanov RAPSS ze dne 14. března 2006 nabyla účinnosti dne 14. března 2006.
Změna Stanov RAPSS ze dne 7. prosince 2009 nabyla účinnosti dne 7. prosince 2009.